Eva Fantová Konečná

* 19. 7. 1940, Lovčice
architektka, designérka, historička architektury, pedagožka, teoretička architektury, urbanistka

Architektka a designérka Eva Fantová je autorkou širokého spektra realizací, které obor architektury nabízí. Zabývala se nejen návrhy architektonických solitérů, ale také urbanismem, designem, výstavnictvím, rekonstrukcemi, knižní grafikou i památkovou péčí. Společným jmenovatelem její tvorby je důraz na výtvarný rukopis. Svůj zájem o proces navrhování přetavila do vypracování metody výuky Základů architektonického navrhování na Fakultě architektury ČVUT. 

Podle vzpomínek Evy Fantové (rozené Konečné) ji ke studiu architektury přivedlo vlastní podvědomí, když se v šestnácti letech, během studia jedenáctileté střední školy, rozhodovala mezi uměleckým nebo přírodovědným zaměřením studia: „Nečekaný nápad mne přivedl ke knížce o architektuře od Karla Honzíka. Pečlivě jsem ji prostudovala, ale byla jsem z ní docela zmatená. Honzík kritizoval právě to, co se mi v obsahu líbilo nejvíc. Byly to Le Corbusierovy skici,“ dodává architektka. (odpovědi E. Fantové na dotazník projektu Ženy v architektuře) 

Architekturu Fantová vystudovala na Fakultě stavební VUT v Brně. Krátce po absolutoriu pracovala jako kreslička-projektantka skupiny v projektovém ústavu v Havířově. V roce 1965 přesunula svou činnost do Prahy, kde se stala vědecko-výzkumnou pracovnicí na katedře teorie a vývoje architektury na Fakultě stavební ČVUT. Paralelně zde nastoupila mezi lety 1966–1968 na postgraduální studium v oboru rekonstrukce památek a až do roku 1975 asistovala při výuce cvičení z předmětů Dějiny architektury a Památková péče a rekonstrukce. Zabývala se také svou kandidátskou prací na téma Kamil Hilbert – příspěvek k památkové péči první čtvrtiny 20. století, její školitelkou byla Milada Radová-Štiková. Na toto téma publikovala, společně s Oldřichem Dostálem, několik časopiseckých studií. Titul kandidátky technických věd byl Evě Fantové udělen v roce 1993.

Od sedmdesátých let se Eva Fantová zabývala samostatnou činností na „volné noze“ v rozmanitých specializacích, které rozšiřují pole architektury – výstavnictvím, návrhy architektonického designu nebo užité grafiky. Tvořila samostatně i v těsné spolupráci s manželem, architektem Bohumilem Fantou. Zakázky získávala přes Český fond výtvarných umění (ČFVU) a Architektonickou službu. Nešlo o rozsáhlé oficiální zakázky, ale o realizace nevelkého rozsahu, které však nerezignovaly na výtvarnou kvalitu návrhu. Rané projekty představují zejména precizní návrhy kovových prvků – např. architektonicky ztvárněné mříže či vrata pro budovy Národní galerie v Praze (1973–1976), schodiště pro Zbraslavský zámek (s B. Fantou, 1976) nebo návrhy expozic a subtilního výstavního mobiliáře (Holandské malířství, 1973; Zátiší, 1974, s Bohumilem Fantou). Zásadní prací autorské dvojice je obřadní síň a hřbitov v Telči (1975–1981), komplexní realizace, včetně návrhu interiéru a individuálního vybavení, okolní zeleně, ohradní zdi z pohledového betonu a geometricky komponovaného mřížoví. Se stejnou precizností, do všech detailů i v modelech, vypracovali v druhé polovině osmdesátých let podobný úkol, hřbitov a obřadní síň pro Mariánské Lázně. Z jeho realizace sešlo. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let Fantovi vypracovali pro Mariánské Lázně návrh mobiliáře a informačního systému pro zdejší léčebné trasy (1979–1983), v průběhu osmdesátých let se obdobnému úkolu věnovali ve Františkových Lázních. 

Velkou část tvorby Evy Fantové zaujímá právě grafický design, kterému se věnuje od sedmdesátých let. Mimo zmíněné návrhy infografiky pro lázeňská města je Fantová autorkou knižní a výstavní grafiky. V rámci soukromého architektonického studia Fanta E+B design, které společně s manželem Bohumilem Fantou založili v roce 1990, zpracovala Fantová řadu zakázek na vizuální prezentaci firem pro obchodní a reklamní účely. V roce 1998 navrhla informační systém pro Průhonický park v Praze v podobě třiceti piktogramů. Grafickému designu se věnovala také teoreticky ve studii Archigrafie jako součást našeho životního prostředí (1982), v níž upozornila na důležitost souhry této disciplíny s architekturou pro vytváření veřejného prostoru. Zdůraznila také závažnost estetické funkce, která má být součástí kvalitního grafického návrhu.

Dalším důležitým tématem profesního směřování Evy Fantové je soudobá tvorba v kontextu historického prostředí. Společně s Bohumilem Fantou je autorkou řady projektů, které vnáší do prostoru historické architektury soudobý tvar, jenž podle jejích slov „musí silně reagovat na prostředí, do kterého se vkládá“. Každá taková tvorba je podle architektky „jedinečná a nemá žádný vzor“. Oceňované realizace osvětlení interiéru kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi (1994–1995), úpravu hrobového místa a náhrobníku sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě (1997), adaptaci lapidária Betlémské kaple v Praze na výstavní prostory s pomocí originálního návrhu osvětlení (1999), kolumbárium v Horních Počaplech (2006–2008) či revitalizace historických náměstí v Roudnici nad Labem (2006–2010) spojuje šetrné zacházení s historickým prostředím a precizní práce s tvary a materiály. 

V 90. letech se Eva Fantová vrátila k pedagogické činnosti. Mezi lety 1995–1997 byla odbornou asistentkou v ateliéru Jiřího Mojžíše na Ústavu výtvarné tvorby FA ČVUT, kde využila své zkušenosti jak výtvarné, tak architektonické, vypracovala metodu a od roku 1997 vedla jeden z ateliérů Základů architektonického navrhování (ZAN). Princip výuky ateliérového typu, určené pro studenty prvního ročníku, spočíval v rozvíjení tvůrčího způsobu navrhování systematicky krok za krokem. Podle slov autorky byla metoda vypracována tak, aby podněcovala kreativitu, fantazii, bezprostřednost. Studující se na základě konkrétního zadání nejdříve zabývají plochou, následně objemem a v posledním kroku prostorem. Proces abstrahování na základě konkrétního zadání umožnil nekonečnou variabilitu a jedinečný kreativní přístup každého studenta (E. Fantová, 2022). Princip celé výuky poté Eva Fantová modifikovala pro obor krajinná a zahradní architektura na České zemědělské univerzitě (2007) a pro výukový projekt Design v dopravě na Fakultě dopravní ČVUT (od r. 2008). Výsledky studentských prací z ateliéru ZAN byly pravidelně prezentovány na půdě ČVUT i v zahraničí (Hamburg, Oldenburg, 1998, Drážďany 2002). V roce 2007 získala Eva Fantová na základě své habilitační práce Figury obrazů zpětného zrcadla (2000) titul docentky na Fakultě architektury ČVUT.

Každoročně mezi lety 1998–2010 pořádali Eva Fantová s Bohumilem Fantou mezinárodní studentské workshopy ve Florencii ve spolupráci s organizací Fondazione Romualdo Del Bianco, která svou činností umožnila studujícím a pedagogům vycestovat do Itálie. Zde Eva Fantová vypracovala úspěšný univerzální pracovní program workshopu pro mezinárodní skupiny studentů a studentek s názvem Touches of the Renaissance, který se mohl periodicky ve čtyřletých obměnách opakovat a stal se tak základem i pro další programy podobného typu.

Zdroje:

red. AH [Anděla Horová], Eva Fantová, in: Lubomír Slavíček (ed.), Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008), 1. svazek, A–M, Praha 2016, s. 294.

Pavel Halík, Roudnice nad Labem: úprava náměstí, Architekt LVI, 2010, č. 6, s. 72–75.

Pavel Halík, Kolumbárium Horní Počaply, krásná geometrie, Architekt LIV, 2008, č. 12, s. 74. 

KB [Klára Benešovská], Fantová Eva, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Dodatky, Praha 2006, s. 198. 

Karin Kasanová, Čas her. Rozhovor s Bohumilem a Evou Fantovými, pedagogy FA ČVUT, 22. 3. 2006, dostupné z: https://www.earch.cz/architektura/clanek/cas-herrozhovor-s-bohumilem-a-evou-fantovymi-pedagogy-fa-cvut, vyhledáno 26. 7. 2022.

Saur Allgemeines Künstlerlexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Band 36B, s. 572, München K. G. Saur Verlag, Leipzig 2003.

Eva Fantová, Figury obrazů zpětného zrcadla, habilitační práce, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Praha 2000.

Pavel Gregor, Tvorivá pokora, Projekt XLII, 2000, č. 1, 2000, s. 41–43.

Pavel Kalina, Nowy nagrobek św. Wojciecha w katedrze św. Wita w Pradze, Ochrona Zabytków LIII, 2000, č. 2, s. 194–197.

Vladimír Czumalo (ed.), Česká architektura 1989–1999: očima kritiků, Praha 1999.

Eva Fantová, Výuka základů architektonického navrhování na FA ČVUT, Fórum architektury a stavitelství IV, 1998, s. 22–23.

Pavel Toman, Nový náhrobní kámen sv. Vojtěcha v pražské katedrále, Architekt XLIII, 1997, č. 23, s. 36–37.

Vladimíra Koubová-Eidernová, Patron zářící nepřítomnosti, Architekt XXIII, 1997, č. 2, s. 35–36.

Klára Benešovská, O sv. Vojtěchu nově v katedrále sv. Víta, Ateliér XXVI, 1997, č. 1–2, s. 2.

Jiří Oberpfalzer, Náhrobek sv. Vojtěcha, pamětní tisk k odhalení náhrobku, Nadace Patriae, 1997.

Eva Fantová – Bohumil Fanta, Nové osvětlení historického interiéru. Svatováclavský kostel ve Staré Boleslavi, Umění a řemesla XXXVIII, 1996, č. 2, s. 54–55.

Katalog Grand Prix 95, Obec architektů, 1996.

Osvětlovací tělesa v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi, Architekt XLII, 1996, č. 4, s. 40–41.

Bohumil Fanta – Eva Fantová, Klára Benešovská, Velký malý úkol: výstava architektonických prací, kat. výstavy, Galerie Roudnice nad Labem, 1994.

Carátula del libro, El Espectador IX, 1983, s. 13.

Eva Fantová, Archigrafie jako součást našeho životního prostředí, Výtvarná kultura VI, 1982, č. 1, s. 10–12.

Eva Fantová – Bohumil Fanta, Hřbitov a obřadní síň v Telči, Architektura ČSR XXXIX, 1980, č. 9, s. 394–395.

Eva Fantová, Vliv osobnosti a díla Kamila Hilberta na památkovou péči, Umění XXVII, 1979, č. 1, s. 67–76.

Veitsdom in Prag, Umgestaltung des Grabes des heiligen Adalbert, Kunst und Kirche, Jahrg. CXXXVIII, n. 4.

Soupis díla

Projekty a realizace

1970 – architektura výstavy, grafické zpracování plakátu a katalogu výstavy Josef Gočár, výstavní síň Domu kazatelů, koncepce výstavy Marie Benešová, s Bohumilem Fantou, s Janou Guthovou a Jiřím Vasilukem 

1971 – návrh rekonstrukce interiérů secesního gymnázia v Žatci, včetně návrhů nábytku, s Bohumilem Fantou

1972 – lodžie Gröbovy vily, Praha, s Bohumilem Fantou 

1973 – vstupní mřížová vrata pro Sbírku moderního umění Národní galerie, Městská knihovna, Praha 

1973 – architektura výstavy Holandské malířství ze sbírek Strahovské obrazárny, Památník národního písemnictví, Praha, s Bohumilem Fantou 

1973 – bronzová deska pro výstavní síň Musaion, Praha, s Bohumilem Fantou 

1973 – rám pro románské antependium v Chebu, s Bohumilem Fantou 

1974 – architektura výstavy Zátiší, Památník písemnictví, výstavní síň Musaion, Praha, s Bohumilem Fantou 

1974 – mříže pro schodišťový prostor Národní galerie, Praha 

1975 – nový hřbitov, Telč, s Bohumilem Fantou 

1975 – architektura výstavy Willy Nowak, Památník národního písemnictví, Praha, s Bohumilem Fantou 

1976 – mříže pro restaurátorské a gobelínové dílny Národní galerie, Valdštejnská ulice, Praha 

1976 – architektura výstavy a návrh plakátu výstavy Sokolnictví, Františkovy Lázně, s Bohumilem Fantou 

1976 – přestavba půdního prostoru pro účely muzea, Františkovy Lázně, s Bohumilem Fantou 

1976 – 3 plakáty pro Národní přírodní rezervaci Soos 

1976 – schodiště pro zámek Zbraslav, Praha, s Bohumilem Fantou 

1977 – vstupní mřížová vrata pro hřbitov, pevná mříž, mříže oplocení a hospodářské části hřbitova, Telč 

1978 – smuteční obřadní síň, Telč, s Bohumilem Fantou 

1978 – výstavní stánek VÚM, Mezinárodní stavitelský veletrh CONECO 78, s Bohumilem Fantou 

1979–1981 – mobiliář pro kolonádu: odpadkové koše, informační ukazatele, piktogramy, Mariánské Lázně, s Bohumilem Fantou 

1980 – soubor informačních desek se složením léčebných pramenů pro kolonádu, Mariánské Lázně 

1980–1981 – treláže a oplocení území kolonády, Mariánské Lázně, s Bohumilem Fantou 

1979 – exteriérový nápis ČSP Praha, s Bohumilem Fantou 

1981 – informační desky pro ČSP, Praha 

1980–1981 – interiér obřadní síně, Telč, s Bohumilem Fantou 

1982 – vitráže oken pro společenskou místnost, Abertamy 

1982 – ilustrace pro obálku knihy La Noche de las Bestias 

1983 – studie úprav drobné architektury a zeleně vyhlídkové cesty, Telč, s Bohumilem Fantou, s A. Jeníčkem

1983 – stojany a mapy léčebných tras, Mariánské Lázně, s Bohumilem Fantou 

1984 – symbol města Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, s Bohumilem Fantou 

1985 – rodinný dům Hostomice, s Bohumilem Fantou 

1986 – mříže, vrata a kliky pro Pálffyho palác, Bratislava, s Bohumilem Fantou 

1987–1988 – návrh hřbitova a malé architektury hřbitova, Mariánské Lázně, s Bohumilem Fantou 

1987 – rodinný dům, Zaječov, s Bohumilem Fantou 

1988 – vitráže pro interiér, Marktredwitz, Německo, s Bohumilem Fantou 

1988 – leptané sklo pro interiér, Wunsiedel, Německo, s Bohumilem Fantou 

1988 – piktogramy pro lyžařské stezky, Mariánské Lázně 

1988 – výstavní stánek pro Mezinárodní stavitelský veletrh CONECO, s Bohumilem Fantou 

1989 – návrh výstavy Historické kostýmy, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha, s Bohumilem Fantou 

1990 – grafika pro lázeňské území, Mariánské Lázně 

1990 – interiér prodejny květin, Praha, s Bohumilem Fantou 

1990 – rekonstrukce a interiér pracoviště firmy Core, Praha, s Bohumilem Fantou 

1990 – návrhy poutačů, reklam a firemních označení, s Bohumilem Fantou 

1991 – grafická úprava a ilustrace knihy Rehabilitační metoda Ludmily Mojžíšové 

1991–1994 – 30 poboček Čekobanka-Chequepoint včetně grafického designu, Praha, Karlovy Vary, Český Krumlov, s Bohumilem Fantou 

1992 – Prague safe deposit, Praha, s Bohumilem Fantou 

1992 – soutěžní návrh, dům s pečovatelskou službou, Roudnice nad Labem, s K. Bambasem, F. Fouskem, s Bohumilem Fantou, 1. cena 

1994 – přístavba domu, Řeporyje, s Bohumilem Fantou 

1994–1995 – osvětlení interiéru kostela sv. Václava, Stará Boleslav, s Bohumilem Fantou 

1995 – soutěžní návrh, nové náměstí, Štětí, s Bohumilem Fantou, J. Daďou, O. Dvořákovou, 1. cena 

1996 – návrh osvětlovacích těles do Vladislavského sálu, Praha, s Bohumilem Fantou 

1996 – projekt záchrany františkánského kláštera v Hájku, s Bohumilem Fantou 

1997 – úprava hrobového místa sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad, Praha, s Bohumilem Fantou 

1998 – výstava Základy architektonického navrhování, Hamburg, Oldenburg, Německo 

1998 – informační systém Průhonického parku – 30 piktogramů pro park Průhonice, mapy, stojany, označení bodů v krajině 

1999 – návrh II. salónu českého designu, výstava modelů, Praha 

1999 – úprava a adaptace interiéru Betlémské kaple, ozvučení hlavního prostoru a osvětlení suterénu Lapidária, Praha, s Bohumilem Fantou, s Jaroslavem Daďou 

2000 – návrh výstavy a grafického ztvárnění výstavy Česká kamenná skulptura, projekt Praha 2000, areál Pražského hradu, s Bohumilem Fantou 

2000 – grafický design pro Fondazione Romualdo del Bianco, Florencie, Itálie 

2002 – instruktážní skládačka Basics of architectural design (The comprehensive teaching method of ZAN), Visual arts department studio Eva Fantová, Architectural conservation department studio Bohumil Fanta, FA ČVUT v Praze, s Viktorem Černým

2004–2005 – putovní výstava Kresby českých architektů z cest po Itálii, Florencie, Řím, Chianciano Terme, Benevento, Palermo, s Bohumilem Fantou

2003 – katalog a plakát k výstavě fotografií Bohumila Fanty, Microsguardi 

2003 – návrh a realizace úprav Husova náměstí, Hostivice, s Bohumilem Fantou

2006 – výukové DVD, Základy architektonického navrhování – dvě metody výuky, s Michaelou Brožovou

2007 – studie řešení Masarykova náměstí s parkem a přilehlým okolím, Bělá pod Bezdězem, s Bohumilem Fantou, Jaroslavem Daďou, Hanou Kotyzovou

2006–2008 – kolumbárium, Horní Počaply, s Bohumilem Fantou, Jaroslavem Daďou, Hanou Kotyzovou 

2009 – úpravy řešení hlavního náměstí a přilehlých prostorů a parku v Třebenicích, architektonická studie, s Bohumilem Fantou

2006–2010 – úpravy Karlova a Husova náměstí v Roudnici nad Labem – revitalizace a architektonický design náměstí, s Bohumilem Fantou, Jaroslavem Daďou, Hanou Kotyzovou 

Autorské texty

Eva Konečná – Oldřich Dostál, Česká architektura 20. století a historické prostředí I. 1900 – 1920, Architektura ČSR XXIV, 1965, č. 10, s. 638–648. 

Eva Konečná – Oldřich Dostál, Praha secesní, Staletá Praha XIX, 1966, č. 11, s. 80–101. 

Eva Konečná – Oldřich Dostál, Česká architektura 20. století a historické prostředí II. 1920 – 1945, Architektura ČSR XXV, 1966, č. 6, s. 385–392. 

Eva Konečná, Vliv osobnosti a vliv nových zásad památkové péče první čtvrtiny 20. století na dostavbu katedrály sv. Víta v Praze, Acta polytechnica. Práce ČVUT v Praze, 1974, č. 1–2, s. 5–14. 

Eva Fantová, Vliv osobnosti a díla Kamila Hilberta na památkovou péči, Umění XXVII, 1979, č. 1, s. 67–76. 

Bohumil Fanta – Eva Fantová, Hřbitov a obřadní síň v Telči, Architektura ČSR XXXIX, 1980, č. 9, s. 394–395. 

Eva Fantová, Archigrafie jako součást našeho životního prostředí, Výtvarná kultura VI, 1982, č. 1, s. 10–12. 

Eva Fantová, Kamil Hilbert, průkopník památkové péče první čtvrtiny 20. století, Zprávy Památkové péče LVI, 1996, č. 1–2, s. 61–68. 

Bohumil Fanta – Eva Fantová, Nové osvětlení historického interiéru. Svatováclavský kostel ve Staré Boleslavi, Umění a řemesla XXXVIII, 1996, č. 2, s. 54–55. 

Eva Fantová – Jan Sommer – Eduarda Lipská, Učitelka památkářů, Zprávy památkové péče LVI, 1996, č. 12, s. 1. 

Eva Fantová, Výuka základů architektonického navrhování na FA ČVUT, Fórum architektury a stavitelství III, 1998, č. 4, s. 22–23. 

Eva Fantová – Jaroslava Severová, Sympozium Chaos a řád, Fórum architektury a stavitelství III, 1998, č. 5–6, s. 81. 

Eva Fantová, Zpráva o stavu středoevropské architektury na konci 20. století, Fórum architektury a stavitelství IV, 1999, č. 8–9, s. 90–91. 

Bohumil Fanta – Eva Fantová, Introduction to monument care, skripta, Praha: ČVUT, Fakulta architektury, 1999. 

Bohumil Fanta – Eva Fantová, Disegni di Architetti Boemi in viaggio per l’Italia 1820–1908, Firenze 2003, s Bohumilem Fantou

Eva Fantová, Entwurfs Lehre teaching Design, Texte zum Dresdner Architektur – Symposium, TU Dresden, Ernst Wasmuth Verlag, Tübingen, 2008, s. 62–65.

Eva Fantová, Výuka základů architektonického navrhování, Architekt LV/XI, 2009, č. 1, s. 57–59.

Výstavy

prosinec 1994–leden 1995 – Výstava architektonických prací, Velký malý úkol, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem, s Bohumilem Fantou 

3. 3.–31. 3. 1996 – Grand Prix Obce architektů 1995, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, s Bohumilem Fantou 

1999 – Autorská výstava architektonické práce a design FA STU, Bratislava, Slovenská republika, s Bohumilem Fantou

7. 3.–31. 3. 2000 – Poslední dekáda milénia očima kritiků, Architektura v Čechách a na Moravě, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha

Vzdělání

1963, Vysoké učení technické v Brně, Ing. arch.

1993, České vysoké učení technické v Praze, CSc.

2000, České vysoké učení technické v Praze, doc.

Zaměstnání

1963–1964, Stavoprojekt Ostrava (projektantka)

1965–1975, Fakulta stavební ČVUT v Praze (vědecká pracovnice)

1970–1988, samostatná projektantka (projektantka)

1990–, Architektonické studio Fanta E+B design (zakladatelka)

1995–1997, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) (asistentka ateliéru)

1997–, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) (vedoucí ateliéru)

Vazby osobní
Bohumil Fanta – manžel
spolupracovník/spolupracovnice
Vazby profesní
Jiří Mojžíš – kolega/kolegyně
Ocenění
1995, Cena v kategorii Architektonický design a drobná architektura, 3. ročník Grand Prix Obce architektů 1995
1993, Cena za knižní grafiku knihy Rehabilitační metoda Ludmily Mojžíšové, Knižní veletrh, Praha
Bibliografie

Fantová Eva – Fanta Bohumil, Nové osvětlení historického interiéru. Svatováclavský kostel ve Staré Boleslavi, Umění a řemesla, 1996, roč. 38, č. 2, s. 54–55.

Fantová Eva – Fanta Bohumil, Hřbitov a obřadní síň v Telči, Architektura ČSR, 1980, roč. 39, č. 9, s. 394–395.

Fantová Eva, Archigrafie jako součást našeho životního prostředí, Výtvarná kultura, 1982, roč. 6, č. 1, s. 10–12.

Benešovská Klára, Architektura pro mimořádné okamžiky. Smuteční obřadní síň v Telči, Umění a řemesla, 1984, č. 4, s. 65–66.

Man Jan – Horský Jiří, 3. ročník Grand Prix Obce architektů 1995, Praha, 1995.

Vrabelová Renata, Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice. II., Praha, 2020, s. 299.

Czumalo Vladimír, Česká architektura 1989–1999: očima kritiků, Praha, 1999.

Fantová Eva – Fanta Bohumil, Disegni di architetti Boemi in viaggio per l'Italia 1820–1908, Firenze, 2003.

Fantová Eva, Figury obrazů zpětného zrcadla, habilitační práce, Praha, 2000.

Fantová Eva – Fanta Bohumil, Introduction to Monument Care, Praha, 1999.

Horová Anděla, Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Praha, 2006, s. 985.

Slavíček Lubomír – Bregantová Polana – Horová Anděla – Platovská Marie, Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008), Praha, 2016.

Benešovská Klára – Fanta Bohumil – Fantová Eva, Velký malý úkol. Výstava architektonických prací, Lomnice nad Popelkou, 1994.