Růžena Bartková Varaďová

12. 7. 1930, Brno – září 2009, Brno
pedagožka, urbanistka

Růžena Bartková svou profesní dráhu spojila s brněnskou školou architektury, kde téměř čtyřicet let vyučovala. Byla vůbec první ženou, která na české vysoké škole architektury dosáhla titulu profesorky. 

Narodila se v roce 1930 v Brně, kde vystudovala průmyslovou školu stavební a v roce 1953 absolvovala Fakultu architektury a pozemního stavitelství na tehdejší Vysoké škole stavitelství v Brně (později VUT v Brně). Již během studií pracovala na katedře architektonické tvorby jako asistentka. V průběhu 50. let se věnovala výuce cvičení z předmětů Architektonického tvarosloví, Základů architektury, Obytných staveb a ateliérům základů architektonické tvorby a obytných staveb. V roce 1958 přešla jako odborná asistentka na katedru urbanismu (později urbanismu a územního plánování) řízenou tehdejším rektorem VUT Vladimírem Medunou a začala vést studenty v ateliérech urbanistické tvorby. V roce 1979 se již jako docentka stala vedoucí této katedry.

Během svého působení na fakultě se svými kolegy pracovala na celé řadě oceněných převážně urbanistických prací, například na soutěžním návrhu na výstavbu nových budov VUT pod Palackého vrškem v Brně v týmu Evžena Škardy či už jako vedoucí skupiny na krajinářsko-urbanistickém řešení vodního díla Nové Mlýny či přestavbě brněnské ulice Gottwaldova (dnešní Cejl). Mezi práce, na kterých se podílela, patří i politicky exponované projekty jako architektonické a urbanistické řešení úprav brněnského náměstí Rudé armády (dnes Moravské náměstí) a soklu k sousoší Miloše Axmana s názvem Komunisté nebo soutěžní návrh na urbanisticko-architektonické řešení přestavby a dostavby městské čtvrti Dědice ve Vyškově, rodišti Klementa Gottwalda, jejíž součástí byl i návrh jeho památníku.

V roce 1952 se provdala za Františka Bartka, se kterým měla jednu dceru. Bartek v období normalizace vedl na Fakultě stavební VUT v Brně (pod kterou mezi lety 1960 až 1976 spadala výuka architektury) katedru průmyslové a zemědělské výstavby a v roce 1973 se stal jejím děkanem. Od roku 1976 byl děkanem obnovené fakulty architektury a ve funkci setrval až do roku 1987. On i jeho manželka své působení na fakultě ukončili s pádem režimu.

Růžena Bartková byla celý svůj život aktivní ve stranických a později i v profesních organizacích. Do KSČ vstoupila před svými osmnáctými narozeninami v březnu 1948. Při studiu na vysoké škole se účastnila Staveb mládeže a již v té době zastávala několik stranických funkcí. Svůj názor na politické uspořádání nezměnila ani po invazi vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR, kdy se postavila proti kritikům strany. V roce 1971 stála u zrodu Svazu českých architektů (SČA). Byla členkou předsednictva a ústředního výboru jak Svazu architektů ČSR, tak i SČA a pracovala i na jeho krajské úrovni. 

Zdroje:

Archiv VUT v Brně, fond Fakulta architektury VUT v Brně, inv. č. 360, 1983, Spis pro řízení ke jmenování profesorem – Růžena Bartková.

Růžena Bartková, Přestavba a výstavba obytných, centrálních a rekreačních zón: (soubor prací), rukopis, Brno 1982.

Jan Hrubý, 100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno, VUT, nakladatelství VUTIUM, Brno 2019.

Soupis díla

1955 – vyměřování židovského ghetta, Boskovice, s Antonínem Kurialem, Blížencem, Jaroslavem Vyšinkou a Hvozdenským

1956 a 1962 – dva rodinné domy, Brno

1963 – urbanistická studie na výstavbu VUT v Brně, s Evženem Škardou a Májkem

1965 – soutěžní návrh na urbanistické a objemové studie soustředěné výstavby VUT v Brně, pod Palackým kopcem, s Evženem Škardou, Antonínem Kurialem, Stanislavem Rysem, Jaroslavem Vyšinkou a Jurajem Kadlecem (kolektiv VUT), II. cena v neanonymní soutěži

1966 – urbanistická studie zábavního parku, Ostrava, s Evženem Škardou, Jiřím Kubínem a Harišem

1966 – soutěžní návrh na obytný soubor, Žilina-Vlčince, s Evženem Škardou a Jiřím Kubínem, I. odměna

1966 – soutěžní návrh na přestavbu centrální zóny, Nitra, s Evženem Škardou a Jiřím Kubínem, III. odměna 

1966 – soutěžní návrh na přednádražní prostor, Brno, s Evženem Škardou, Jiřím Kubínem a Veselým (doprava), IV. cena

1967 – revize směrného územního plánu (SÚP) a podrobného územního plánu (PÚP) lokalit Bezděkov, Mezi tratěmi a Nad Světlou, Velké Meziříčí, s Evženem Škardou a Jiřím Kubínem

1967 – rodinné domy, Mezi tratěmi, Velké Meziříčí, s Jiřím Kubínem

1969 – soutěžní návrh na velvyslanectví ve Stockholmu, s Františkem Bartkem

1969 – soutěžní návrh na velvyslanectví v Tokiu, s Františkem Bartkem

1969 – studie závodního centra národního podniku Kablo, Velké Meziříčí, s Františkem Bartkem

1970 – soutěžní návrh na přestavbu a dostavbu města, Napajedla, s Evženem Škardou a Jaroslavem Vyšinkou, II. cena (nejvyšší)

1970 – soutěžní návrh v urbanistické soutěži na přednádražní prostor nádraží Ostrava-Svinov, s Evženem Škardou, Veselým a Jaroslavem Vyšinkou, odměna

1971 – soutěžní návrh na centrum města Vizovice, s Evženem Škardou a Václavem Kokešem, III. cena

1972 – urbanistická studie sídliště Za parkem, Lučenec, s Jiřím Kubínem

1973 –⁠ architektonické a urbanistické řešení úprav náměstí Rudé armády (dnes Moravské náměstí) a sokl k plastice „Komunisté“, Brno, s Milošem Axmanem (autor sousoší) a Milanem Moráněm

1973 –⁠ studie generelu monumentální výzdoby města Kroměříž, s Milošem Axmanem a Milanem Moráněm

1973 – studie podrobného územního plánu (PÚP), Staré Blansko, přestavba obytné a průmyslové oblasti, s kolektivem autorů

1973 – soutěžní návrh na rekreační zařízení v přímořské oblasti, Tanger, Maroko, s Vladimírem Medunou, Evženem Škardou, Jaroslavem Vyšinkou a Jiřím Kubínem, mezinárodní soutěž

1974 – urbanistická studie na využití Gottwaldova údolí, Brno-Líšeň, s Menšíkem

1974 – krajinářsko-urbanistické řešení vodního díla Nové Mlýny, Pálava, s kolektivem autorů, odměna

1975 – urbanistická studie rekreačních oblastí města Blanska – Hořice-Olešná, Češkovice-Těchov, s Jiřím Kubínem, Koutným a Václavem Kokešem

1975 – soutěžní návrh na urbanisticko-architektonické řešení přestavby a dostavby městské čtvrti Dědice ve Vyškově spojené s návrhem památníku Klementa Gottwalda, s Jaroslavem Vyšinkou a Jiřím Kubínem, I. cena

1976 –⁠ architektonické a urbanistické řešení pomníku Klementa Gottwalda, Kroměříž

1977 – urbanistická studie území postiženého výbuchem plynu, Příkop, Brno-Ponávka, s Božkem a Koutným

1977–1978 – interiéry zasedacích místností KV SČSP, Brno

1978 – soutěžní návrh na ideově urbanisticko-architektonické řešení přestavby městské čtvrti Zálešná-Podvesná, Gottwaldov (dnes Zlín), s Jiřím Kubínem a Václavem Kokešem, I. cena

1980 –⁠ soutěžní návrh na urbanisticko-architektonické řešení sídelní zóny Brno-Gottwaldova (dnes Cejl), s Jaroslavem Vyšinkou, Miloslavem Konvičkou; J. Procházkou a J. Pavlíčkem (dopravní řešení), II. cena (nejvyšší)

Výběr z teoretických prací

1962 – příspěvek k výstavbě vysokých škol, Sborník VUT

1973 – studie generelu monumentální výzdoby města Kroměříže, s Milošem Axmanem a Milanem Moráněm

1979 – referát Formování nových obytných souborů na přestavbovém území města, I. vědecká konference FA 

1980 – Zonální struktury, učební texty pro III. ročník A+U

1982 – Přestavba a výstavba obytných centrálních a rekreačních zón (autoreferát dizertace k získání vědecké hodnosti kandidáta technických věd)

1982 – Výchova a vzdělání architektů (diskusní příspěvek na II. sjezdu Svazu českých architektů)

1990 – Výchova v péči o životní prostředí, vědecko-výzkumný úkol

Vzdělání

1953, Vysoké učení technické v Brně, Ing. arch.

1972, Vysoké učení technické v Brně, doc.

1982, Vysoké učení technické v Brně, CSc.

1987, Vysoké učení technické v Brně, prof.

Zaměstnání

1951–1989, Vysoké učení technické v Brně (VUT) (pedagožka)

Vazby osobní
František Bartek – manžel
spolupracovník/spolupracovnice
Vazby profesní
Miloš Axman – spolupracovník/spolupracovnice
Vladimír Meduna – spolupracovník/spolupracovnice
Milan Moráň – spolupracovník/spolupracovnice
Evžen Škarda – spolupracovník/spolupracovnice
Jaroslav Vyšinka – spolupracovník/spolupracovnice
Ocenění
1980, III. cena v Přehlídce architektonických prací SA ČSR za období 1978–1979 v kategorii studie za projekt Zálešná-Podvesná, Gottwaldov, autoři Bartková a kol.
1987, III. cena v Přehlídce architektonických prací členů a kandidátů SČA za období 1984–1985, kategorie II – projekty za projekt Brno-Gottwaldova-Říjnové revoluce, autoři Bartková a kol.
1981, cena rektora za pracování skript „Zonální struktury“, autoři Bartková a Vyšinka
Bibliografie

Dvořáková Nina, Z tvorby jihomoravských architektek, Brno, 1985.